Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Consumenten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Onlinefriture.nl ( Catering de Ganzeweide ) en de Consumenten.

1. Definities
Aanbod:
het product en dienstenaanbod van Onlinefriture.nl dat door de Consument via het Platform van Onlinefriture.nl kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Consument bij Onlinefriture.nl  van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en Onlinefriture.nl  met betrekking tot een Bestelling en de bezorging van de Bestelling.
Platform: de website, apps, tools en andere apparaten van Onlinefriture.nl  en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Onlinefriture.nl  worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar Onlinefriture.nl.

2. Identiteit van Onlinefriture.nl
Catering de Ganzeweide handelend onder de naam ‘Onlinefriture.nl’
Adres hoofdvestiging: Ganzeweide 155, 6413 GD. HEERLEN
Correspondentatieadres: Ganzeweide 155, 6413 GD. HEERLEN

KvK: 68232888
BTW-ID: NL001810660B36

Email: info@onlinefriture.nl
Website: www.onlinefriture.nl

Tel: 045-8886750
Mobiel: 
(bereikbaar van dinsdag tot en met zondag van 16:00 tot 22:00

3. Toepasselijkheid
1. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Onlinefriture.nl aan voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

4. Het Aanbod
1. Onlinefriture.nl geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
2. Onlinefriture.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
2. De Overeenkomst kan slechts door Onlinefriture.nl worden uitgevoerd indien de Consument juiste en volledige contactinformatie invult bij de afronding van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Onlinefriture.nl te melden.
3. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn voor Onlinefriture.nl via de door hem aangegeven contactgegevens.
4. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
5. Onlinefriture.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij Onlinefriture.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij het Restaurant is slechts mogelijk indien Onlinefriture.nl expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
2. Onlinefriture.nl wijst de Consument erop dat zij het recht heeft de bestelling te annuleren indien er bijvoorbeeld sprake is van overmacht, indien het aanbod niet meer beschikbaar is of indien de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of bezorgadres heeft opgegeven.
3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Onlinefriture.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren. 4. Onlinefriture.nl heeft het recht om bestellingen te weigeren en overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de bestelling. Indien Onlinefriture.nl een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Onlinefriture.nl dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument aantoonbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Onlinefriture.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling
1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig in het artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten bepaalde, ontstaat er een betalingsverplichting van de Consument jegens Onlinefriture.nl. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de deur of op de afhaallocatie.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 6, vierde lid van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
3. Onlinefriture.nl is geautoriseerd om de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling
1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij Onlinefriture.nl te worden neergelegd via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.
2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Onlinefriture.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten aangegeven contactadres.
3. Nadat de klacht door Onlinefriture.nl is ontvangen zal Onlinefriture.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Onlinefriture.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Onlinefriture.nl.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op overeenkomsten tussen Onlinefriture.nl en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden Consumenten betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen Onlinefriture.nl en de Consument over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de Service, kunnen zowel door Onlinefriture.nl als de Consument uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 3. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Onlinefriture.nl sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Onlinefriture.nl is info@onlinefriture.nl.

10. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
1. Onlinefriture.nl heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: VERZEKERINGSGEGEVENS EN ADRES via de volgende assuradeur: ASSURADEUR EN ADRES De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld

11. Nieuwsbrief
1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.onlinefriture.nl/nieuwsbrief of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten onder ‘Correspondentieadres’ vermelde contactgegevens.

12. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
1. Onlinefriture.nl slaat persoonlijke gegevens op van de Consument. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Download hier onze PDF versie van de algemene voorwaarden